ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Gravitas B.V.Á. Kft

Hatályos 2018. január 01. napjától

visszavonásig

1.     ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉS FELTÉTELEK

kiterjednek a Gravitas B.V.Á. Kft által nyújtott szolgáltatásokra, rendezik a felek között létrejött szolgáltatási szerződés megkötésének rendjét, a szolgáltatás tartalmának meghatározását, továbbá a szolgáltatási szerződés módosításának, és megszűnésének eseteit. Gravitas B.V.Á. Kft. a Vevő számára szerződésben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, meghatározott díjért. A Megrendelő a szerződés aláírásával elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

2.     SZERZŐDŐ FELEK

Szolgáltató: GRAVITAS B.V.Á. KFT.

Adószám: 12342518-2-41

Főtevékenysége: Műszaki tesztelés, elemzés, tervezés

Weboldala: http://www.gravitasbva.hu

M: 20/9225966

Fax: 26/389 813

A Szolgáltató szolgáltatási szerződéseit gazdasági, illetve szakmai tevékenysége körében köti.

3.     MEGRENDELŐK

Magán Megrendelő fogyasztónak az a cselekvőképes nagykorú természetes személy minősül, aki fogyasztóként a gazdasági vagy szakmai tevékenység körén kívül eső célból köti a Szolgáltatóval a szerződést. A Szolgáltató és a Magán Megrendelő egymással fogyasztói szolgáltatást szerződést köt.

A szolgáltatási szerződés megkötésének feltétele, hogy a magán Megrendelő fogyasztónak a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel kell rendelkeznie.

Üzleti Megrendelőnek az a természetes vagy jogi személy minősül, aki gazdasági vagy szakmai tevékenységi körén belüli célból köti a Szolgáltatóval a szerződést. Üzleti Megrendelőnek minősül a betéti társaság (Bt), közkereseti társaság (Kkt), korlátolt felelősségű társaság (kft), részvénytársaság (Zrt, és a Nyrt). Az állam, a helyi önkormányzat, a költségvetési szerv, az egyesület, a köztestület,valamint az alapítvány, az állami vállalat, az egyéb állami költségvetési gazdálkodó szerv, a szövetkezet, a lakásszövetkezet, az európai részvénytársaság, az egyesülés, az európai gazdasági egyesülés, a közhasznú társaság, az egyes jogi személyek vállalata, a leányvállalat, a vízgazdálkodási társulat, és azerdőbirtokossági társulat. Üzleti Megrendelőnek minősül az ügyvédi iroda, egyéni ügyvéd, végrehajtói iroda, közjegyző, közjegyzői iroda, továbbá az egyéni vállalkozó.

Az üzleti Megrendelővel a Szolgáltató, akkor köt szolgáltatási szerződést, ha ő a Magyar Köztársaság területén bejegyzett székhellyel rendelkezik, és a nevében eljáró személy jogosult az üzleti Megrendelő törvényes képviseletére. Ha az üzleti Megrendelő nevében eljáró személynek nem lenne törvényes képviseleti joga, akkor az eljárását a Szolgáltató megbízás nélküli ügyvitelnek tekinti, amelyért a Ptk 211.§ (1) bekezdésre irányadó szabályok szerint a képviselőnek kell felelnie, ha az a szervezet, amelynek nevében eljárt a szerződéskötés utóbb nem hagyta jóvá.

4. SZERZŐDÉSKÖTÉS

Megrendelői számára letölthető és előhívható módon hozzáférést biztosít a jelen ÁSZF-hez. A Szolgáltató technikai lehetőséget biztosít, hogy a Megrendelő az ajánlatát a megrendelést megelőzően módosíthassa, vagy visszavonhassa.

Az üzleti Megrendelőnek a szolgáltatási szerződés megkötéséhez be kell mutatniuk a bíróság, vagy cégbírósági bejegyző végzés másolatát, és a képviselő aláírási jogosultságának igazolásához aláírási címpéldány másolatát.

A Szolgáltató tájékoztatást ad a Megrendelő részére megküldött visszaigazolásban, hogy a szolgáltatás megrendelésére irányuló ajánlatot elfogadta, a szerződést iktatta, és iktatószámáról. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a szolgáltatási szerződés a visszaigazolás részére történő megérkezésével érvényesen létrejött. A Megrendelőnek a szerződés érvényes létrejöttével beáll a szolgáltatás megfizetésére irányuló kötelezettsége.

A Szolgáltató jogosult a részére megküldött iratok alapján a szolgáltatást igénybe vevő magánszemélynek, illetve a jogi személy képviselőjeként eljáró személynek nevét, lakcímét, aláírásának képét, arcképét, és egyéb személyes adatait a szerződés teljesítéséhez szükséges célból kezelni.

A Szolgáltató az 1992.évi LXIII törvényben meghatározott fokozott felelősséggel óvja a Megrendelő által a Szolgáltató szerverein elhelyezett személyes adatokat. A Szolgáltató azonban nem vállal felelősséget az olyan adatvesztésekért, amelyek annak ellenére következtek be, hogy ő a tőle elvárható módon technikai és szervezési intézkedéseket tett az adatbiztonsági követelmények teljesítése érdekében.

5. FIZETÉSI FELTÉTELEK

Megrendelő külön megállapodás hiányában elfogadja az alábbi fizetési feltételeket:

A megrendelt szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítése banki átutalással történik a mindenkori szabályok szerint kiállított számla ellenében, melyet Szolgáltató papír alapú, vagy elektronikus formában kiadott számla képében juttat el Megrendelőhöz. Az elektronikus, vagy postai úton kézbesített számlát 2. sikertelen kézbesítés esetén átvettnek és tudomásul vettnek tekintjük. A fizetési határidő 8 nap.

6.     SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

A Megrendelő a szolgáltatás megrendelésekor elfogadja az általános fizetési feltételeket, vagy Szolgáltatóval külön megállapodásban rögzítik azt. A Megrendelővel egyeztetett és közösen meghatározott fizetési rendszeresség és mód alapján a Szolgáltató a Megrendelőt a mindenkori ÁFA-ról szóló trv. alapján kiállított számlával felhívja fizetési kötelezettségei teljesítésére.

A Megrendelő a részére kibocsátott számla kézhezvételétől számított 15 napon belül írásban kifogást emelhet a számla tartalma ellen, ha az eltérne a szerződésben meghatározott díjaktól. Ha a Megrendelő a fenti határidőn belül nem kifogásolja a számlát, ill. fizetési felszólítást, akkor azt elfogadottnak kell tekinteni.

Ha a Megrendelő szerződési kötelezettségeinek nem tesz eleget, akkor a Szolgáltató jogosult a fenti adatokat a követeléseinek peren kívüli, illetve bírósági behajtása érdekében jogi képviselőjének átadni. A Szolgáltató jogosult a Megrendelővel szemben fennálló követelését – annak értesítése mellett- harmadik személy részére engedményezni.

7.     SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS

A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan módosítani, azonban erről annak hatályba lépést megelőzően közzétett hír formájában tájékoztatnia kell az ügyfeleit. A Szolgáltatónak meg kell határoznia, hogy mely nappal módosítja az ÁSZF-t.

A Szolgáltató a Megrendelő kérésére a korábban köztük létrejött szolgáltatási szerződést akkor módosítja, illetve akkor fogad el tőle újabb megrendelést, ha a Megrendelőnek 30 napon túli kiegyenlítetlen tartozása nem áll fenn a Szolgáltatóval szemben.

8. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

A határozatlan idejű szerződéseket bármelyik fél 30 napos felmondási idővel indoklás nélkül felmondhatja. A felek a határozatlan idejű szerződést közös megegyezés alapján a 30 napnál rövidebb határidővel is megszüntethetik.

A Szolgáltató jogosult a szolgáltatást felfüggeszteni, vagy a szerződést azonnalihatállyal felmondani, amennyiben őt a szolgáltatás nyújtásában, vagy harmadik személyt törvényes jogainak gyakorlásában olyan tényező akadályozza, amely szorosan a szolgáltatás ellátásához köthető, és amelyről Megrendelőnek a szolgáltatás megrendelésekor tudomása volt, vagy arról a hatályos jogszabályok szerint tájékozódni és Szolgáltatót tájékoztatni volt köteles.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

Az ÁSZF-re, illetve a szolgáltatásokra az alábbi jogszabályok az irányadók:

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv

személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LVIII. tv.

A felek között létrejött jogvitákra a magyar jog előírásai az irányadóak.

Jelen ÁSZF aláírás nélkül is érvényes.